MySzkolimy.pl

Solidna Marka

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez EDUmedia sp. z o.o. z siedziba w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego myszkolimy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”, „Portalem").

I Postanowienia ogólne.
 1. Administratorem Portalu jest EDUmedia Sp. z o.o., ul. Marynarska 14/408, 02-674 Warszawa, NIP 527200556, zwana w dalej Administratorem
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy/Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Administratora.
 3. Przedmiotem usługi jest umożliwienie Użytkownikom wyszukania i wykupienia szkolenia/usługi u Partnerów Administratora
 4. Portal nie pośredniczy w zawarciu umowy na świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami (Uczestnikami, a Organizatorami)
 5. Regulamin usług dostępny jest na stronie www.myszkolimy.pl .
 6. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 7. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników/Partnerów, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.myszkolimy.pl .
 8. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń, stanowią przedmiot przysługujących Organizatorom autorskich praw majątkowych.
 9. Każdy Uczestnik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.
 10. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazanie w Regulaminie oraz Polityki Prywatności https://myszkolimy.pl/politykaprywatnosc i, Polityki Cookies
II Definicje.
 1. Użytkownik– osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany, ciągły i korzysta z usług Portalu bez rejestracji i logowania.
 2. Uczestnik– Klient, który zapoznał się z ofertą Organizatora udostępnioną na łamach Portalu.
 3. Organizator – trenerzy, firmy szkoleniowe, obiekty szkoleniowe.
 4. Użytkownik – Organizator, Uczestnik
 5. Portal–platforma dostępna pod adresem www.myszkolimy.pl .
 6. Panel Organizatora - zbiór informacji dotyczących usług świadczonych na rzecz Uczestnika na łamach Portalu.
 7. Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Administratorowi portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień. 
 8. Ogłoszenie/Oferta - sporządzona przez Organizatora ustrukturyzowana informacja dotycząca usługi zamieszczanej w Portalu, na warunkach przewidzianych w regulaminie.
 9. Materiał – informacje, materiały, treści, loga umieszczone w Portalu przez Użytkownika- Autora.
 10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.
 13. Lead sprzedażowy - jest to konsument (jednostka) lub firma, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem lub usługą/ofertą. Leadem sprzedażowym jest Użytkownik portalu, który dobrowolnie zostawił swoje dane na stronie poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego bądź skontaktował się z Organizatorem w jakiś inny sposób, np. pisząc maila lub dzwoniąc.
III Techniczne warunki korzystania z Portalu.
 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem www.myszkolimy.pl stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
IV Użytkowanie i Rejestracja w Portalu.
 1. Korzystanie z Portalu jak i Rejestracja w Portalu jest tożsama z akceptacją Użytkowników warunków:
 2. Regulaminu https://myszkolimy.pl/regulamin
 3. Polityki Prywatności https://myszkolimy.pl/politykaprywatnosci
 4. Polityki Cookies https://myszkolimy.pl/politykacookies
 5. Rejestracja w portalu w portalu jest tożsama z zawarciem Umowy,
 6. Organizator w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje nieodpłatnej rejestracji poprzez: podanie swojego loginu, adresu e-mail oraz hasła.
 7. Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 8. W celu Rejestracji Organizator powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Organizator ustala indywidualne Hasł.
 9. Poprzez Rejestrację Organizator może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Organizatora, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora na adres poczty elektronicznej Organizatora, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Organizatora na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Panelu Organizatora.
 10. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Organizatorów.
 11. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 12. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 [2] roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 13. Po założeniu Panelu Organizatora, ma on możliwość m.in:
  • dodawać ogłoszenia,
  • dodawać wizytówki;
  • zamieszczanie materiałów;
  • znaków graficznych, zdjęć,
  • dodawania danych osobowych, rejestrowych firmy, zmiany tych danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • edycji profilu;
  • usunięcia konta – poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: iod@myszkolimy.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 14. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Administratora do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 15. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 16. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
 17. Użytkownik, który dokonuje subskrypcji Newsletter akceptuje warunki Regulaminu i Polityki prywatności. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art.10 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zmianami)."
 18. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Panelu.
V Zakres usług Portalu.
 1. Portal daje Organizatorom i Uczestnikom możliwość skorzystania m.in. z funkcjonalności:
  • publikacji ofert (Organizatorzy);
  • przeglądania ofert (Uczestnicy).
  • Formularz kontaktowy,
  • Newsletter
 2. Uczestnik/Organizator przystępujący do usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Portalu oraz kontaktując się z Administratorem Portalu.
VI Ogłoszenia.
 1. W ramach świadczenia usług opisanych w regulaminie, właściciel Portalu umożliwia Organizatorom odpłatne zamieszczanie i publiczne udostępnianie ogłoszeń przechowywania w Portalu.
 2. Organizator zgadzając się na publikację ogłoszenia w www.myszkolimy.pl zezwala i upoważnia Administratora na publiczną publikację ogłoszenia.
 3. Organizator umieszczając ogłoszenie w www.myszkolimy.pl potwierdza, że ma pełne prawa do przedstawionego miejsca przechowywania, treść i zdjęcia są zgodne z rzeczywistością, a ogłoszenie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich
 4. W celu zamieszczenia ogłoszenia w www.myszkolimy.pl użytkownik zarejestrowany powinien:
  • wypełnić formularz dostępny na stronie WWW;
  • dodać ogłoszenie,
  • uzyskać autoryzacje Administratora, Autoryzacja Administratora następuje w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od zamieszczenia, zatwierdzenia oferty przez Organizatora.
 5. Organizator ma możliwość modyfikacji parametrów Ogłoszenia podczas jego emisji. Modyfikacja wymaga ponownej weryfikacji/zatwierdzenia przez Administratora.
 6. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i może być niewidoczne w Portalu. Organizator może przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji ogłoszenia.
 7. Niedopuszczalne jest:
  • publikowanie przez Organizatorów treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, materiałów pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe;
  • przedstawiających miejsce przechowywania inne niż oferowane w treści ogłoszenia;
  • umieszczanie w treści ogłoszenia reklam innych serwisów;
  • wykorzystywane danych kontaktowych w innym celu niż zawarcie transakcji przechowania. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione;
  • umieszczanie informacji, zdjęć, wiadomości sprzecznych z charakterem Portalu www.myszkolimy.pl
 8. W przypadku złamania, któregokolwiek z powyższych podpunktów, konto Użytkownika może zostać zablokowane, a umowa zostaje rozwiązana.
VII Prawa i obowiązki Organizatora.
 1. Regulamin nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich ani nie ustanawia na jego rzecz licencji.
 2. Organizator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia najlepszej realizacji świadczenia usług, jednakże nie może i nie ponosi odpowiedzialności za zakres opanowanych przez Klienta/Uczestnika wiadomości przekazanych na zajęciach podcza s wykupionych przez niego szkoleń z Ogłoszeń umieszczonych na Portalu.
 3. Jeden Organizator może jednocześnie korzystać trzech dostępnych form zamieszczania ofert (oferty szkoleniowe, trenerzy, obiekty szkoleniowe).
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań określonych w treści Ogłoszenia, chyba że nastąpiło to wskutek siły wyższej lub z przyczyn nie leżących w gestii Użytkownika.
 5. Organizator lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 6. Organizator nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
 7. Organizator nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 8. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie danych (w tym osobowe, kontaktowe, zdjęcia osobiste, grafiki i inne), które zamieszcza w portalu do publicznej wiadomości w celach promocji swoich usług i kontaktowych dla innych Użytkowników.
 9. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@myszkolimy.pl
 10. W ramach Portalu zabronione jest działanie Organizatora, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
VIII Prawa i obowiązki Uczestnika.
 1. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 2. Uczestnik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom nieuprawnionym.
 3. Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
 4. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, danych osobowych, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych (w tym osobowe, kontaktowe), które zamieszcza kontaktując się z innymi Użytkownikami/Organizatorami poprzez dostępny w serwisie „Formularz kontaktowy”, w celach kontaktowych/realizacji usługi.
 6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@myszkolimy.pl
 7. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
IX Prawa i Obowiązku Administratora.
 1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.myszkolimy.pl o każdej porze.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika/Organizatora w przypadku:
  a) złamania zasad umowy oraz regulaminu,
  b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, lub Portalu,
  c) podawania nieprawdziwych danych,
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści i informacje przekazywane przez Organizatorów/Uczestników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Organizator/Uczestnik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,
  c) zażalenia i skargi Uczestników dotyczące wykonania przez ogłoszeniodawcę usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji i warunków, cen,
  d) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych w tym osobowych, oraz informacji pozyskanych, zawartych na łamach Portalu nie zgodny z prawem,
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne wykorzystanie danych (w tym osobowe, kontaktowe, zdjęcia, grafiki i inne) , które zamieszczane są dobrowolnie przez Użytkowników w portalu do publicznej wiadomości, a takze przekazywane są pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem portalu.
 5. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu Organizatorów lub Uczestników, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
X Ceny
 1. Ceny usług wobec Organizatora i Uczestnika podawane są w polskich złotych.
 2. Ceny obowiązujące podawane są na stronie myszkolimy.pl/oferta/dlafirm myszkolimy.pl/oferta/trenerzy myszkolimy.pl/oferta/obiekty-szkoleniowe
 3. Administrator zastrzega prawo do zmian ceny opłat/abonamentów
 4. Administrator zastrzega prawo do ustalania indywidualnej ceny abonamentu dla Organizatora.
 5. Usługi świadczone poza abonamentem (usługi reklamowe, zamieszczanie ogłoszeń przez Administratora na rzecz Organizatora) podlegają indywidualnej wycenie.
XI Opłaty
 1. Model rozliczenia Abonament:
  • Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
  • Płatność za abonament Organizator dokonuje za pośrednictwem: systemu płatności - płatność przelewem na podstawie faktura pro forma
  • Organizator zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
  • Brak opłaty abonamentu przez Organizatora skutkuje usunięciem Ogłoszenia i brakiem publikacji Ogłoszeń.
  • Organizatorzy posiadający aktywne (opłacone) Abonamenty nie ponoszą dodatkowych opłat za rozliczenia ledów sprzedażowych (przez okres trwania Abonamentu)
  • Aktywne pakiety Abonamentów wygasają zgodnie z okresem, na który zostały zawarte.
 2. Model rozliczenia za lead sprzedażowy (za efekt):
  • Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
  • Płatności dokonywane są przez Organizatora na podstawie wystawionej faktury przez właściciela portalu
  • Organizator zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury
  • Faktury mogą być wystawiane w okresach miesięcznych (zbiorcze rozliczenia), bądź za pojedyncze rozlicznie leada sprzedażowego
  • Brak uiszczenia opłaty (faktury) może spowodować blokadę, usuniecie ofert, brak możliwości publikacji ofert/ogłoszeń przez Organizatora.
XII Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  - o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 1 niniejszego rozdziału, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres: EDUmedia Sp. z o.o., ul.Marynarska 14/408, 02-675 Warszawa
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
XIII Procedura reklamacyjna.
 1. Uczestnik/Organizator ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie www.myszkolimy.pl w którego treści wpisuje:
  • dane Uczestnika/Organizatora umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Uczestnika/Organizatora;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
  - w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
XIV Rezygnacja ze świadczonych usług
 1. Organizator, który zamieścił Ogłoszenie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora.
 2. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Organizatora zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  a) Organizator, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  b) Organizator zamieszcza w Portalu treści bezprawne,
  c) Organizator dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  d) Organizator w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Organizatora zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Uczestnikowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
XV Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem:www.myszkolimy.pl .
 2. Jeżeli Uczestnikiem/Organizatorem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Uczestnikiem/Organizatorem będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ;
  d) Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  f) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 00 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  h) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Jeżeli Uczestnikiem/Organizatorem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.