MySzkolimy.pl

Solidna Marka

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument „Polityka Prywatności” jest integralną częścią Regulaminu/Umowy -określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez EDUmedia sp. z o.o. z siedziba w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego MySzkolimy.pl (zwanego dalej: „Serwisem”, „Portalem").

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EDUmedia Sp. z o.o., ul. Marynarska 14/408, 02-675 Warszawa, NIP 527200556. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000668550, REGON 366791601.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@myszkolimy.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

3. Podstawą prawną przetwarzania danych są:

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

6. Informujemy, że mają Państwo prawo do:

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: iod@myszkolimy.pl albo pisemnie na adres Administratora.

7. Administrator serwisu MySzkolimy.pl zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających serwisu. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę EDUmedia Sp. z o. o,, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres e-mail iod@myszkolimy.pl