MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Train the Trainers – Trenerski Start - podstawy warsztatu trenerskiego

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy odniosą korzyści takie jak:

•    Poznanie i rozwój pracy trenerskiej oraz zdobycie wiedzy i umiejętności jak przenieść ją na wyższy poziom aby skutecznie pracować z uczestnikami szkoleń, warsztatów i spotkań

•    Nabycie umiejętności lepszego rozumienia ludzi i ich potrzeb na szkoleniach

•    Rozwój umiejętności posługiwania się narzędziami trenerskimi

•    Zwiększenie swojej pozycji na rynku szkoleń i rozwoju


Cel szkolenia

•    Nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności prowadzenia szkoleń

•    Nabycie wiedzy z metodologii prowadzenia zajęć szkoleniowych: diagnozy potrzeb, metod i technik prowadzenia szkoleń, ewaluacji

•    Rozwój umiejętności pracy z grupą

•    Nabycie kompetencji pozwalających na dalszy rozwój trenerski


Grupa docelowa

Początkujący trenerzy, osoby, które chcą rozpocząć pracę trenerską, menedżerowie, kierownicy, specjaliści prowadzący spotkania warsztatowe, pracownicy działów HR odpowiedzialni za szkolenia w swojej firmie, HR Business Partnerzy, doradcy zawodowi, kadra akademicka.

Program

Dzień I

Przygotowanie trenera do szkolenia: diagnozowanie potrzeb, wiedza merytoryczna, autoprezentacja, zasady komunikacji z grupą

1.    Cechy i umiejętności dobrego trenera

a.    moje mocne i słabe strony jako trenera

b.    wykorzystanie doświadczeń z innych dziedzin w początkach pracy trenerskiej

2.    Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych

a.    etapy procesu szkoleniowego

b.    kwintet szkoleniowy – podział ról i obowiązków

c.    narzędzia diagnozy

3.    Zasady uczenia się dorosłych – cykl Kolba i jego wykorzystanie do projektowania efektywnego procesu uczenia się

4.    Przygotowanie programu i wybór formy zajęć szkoleniowych oraz formy ich wsparcia i kontynuacji

a.    warsztaty

b.    wykład

c.    instruktaż

d.    coaching

e.    on the job training

f.    mentoring

5.    Przygotowanie sali szkoleniowej, narzędzi, sprzętu

6.    Trener przed grupą

a.    pierwsze wrażenie – wpływ na przebieg szkolenia

b.    autoprezentacja

c.    integracja z grupą – ćwiczenia pozwalające na wzajemne poznanie się

7.    Komunikacja trenera z grupą

a.    treść – wybór i sposób przekazywania

b.    głos

i.    zasady i higiena pracy z głosem

ii.    ćwiczenia poprawiające dykcję

c.    wykorzystanie mowy ciała w pracy trenera

i.    odbiór komunikacji niewerbalnej

ii.    wspieranie przekazu za pomocą mowy ciała

iii.    mity związane z mową ciała

8.    Praca z podstawowymi narzędziami – programy do prezentacji vs Flip-chart - kiedy i jak z nich korzystaćDzień II

Prowadzenie szkoleń

1.    Przygotowanie szkolenia

a.    program uwzględniający cele szkolenia

b.    wybór technik i narzędzi trenerskich

2.    Początek szkolenia i zawieranie kontraktu z grupą

3.    Metody szkoleniowe i ich wybór w zależności od programu oraz uczestników – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem każdej z metod

a.    mini-wykłady

b.    studium przypadku

c.    ice-breakery

d.    energizery

e.    praca pytaniami

f.    burza mózgów

g.    dyskusje

h.    praca w grupach – dzielenie na grupy, podział ról, monitorowanie pracy

4.    Kreatywność w pracy trenerskiej

5.    Proces grupowy

a.    zasady pracy z grupą

b.    praca trenerska w procesie grupowym

6.    Trudne sytuacje podczas szkolenia – unikanie i radzenie sobie w przypadku wystąpienia

a.    wywoływane przez uczestników

b.    wynikające z awarii i zakłóceń technicznych

c.    jako efekt niedoskonałości organizacyjnych

d.    trening umiejętności radzenia sobie ad hoc

7.    Wykorzystanie gier oraz nowoczesnych technologii podczas szkoleń

a.    grywalizacja

b.    szkolenia prowadzone w formie gry

c.    blended learning

d.    nadchodząca rewolucja w pracy trenerskiej - szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

8.    Przygotowanie do pierwszego mini szkolenia


Dzień III    

Praktyczny warsztat umiejętności trenerskich

1.    Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach ekspozycji społecznej

2.    Wykorzystanie aparatu i kamery podczas zdjęć

3.    Indywidualne treningi prowadzenia mini – warsztatów – mini sesja warsztatowa poprowadzona przez każdego z uczestników

4.    Udzielanie informacji zwrotnej po przeprowadzonych sesjach – jak zostaliśmy odebrani przez trenera i innych uczestników

5.    Ewaluacja szkoleń – ocena efektów na poziomach:

a.    reakcja uczestników na szkolenie

b.    nowe umiejętności

c.    zmiany w zachowaniu

d.    efektywność biznesowa szkolenia

6.    Planowanie kolejnych działań trenerskichDzień IV/V – opcjonalnie dla zainteresowanych uczestników


Opcjonalnie udział w szkoleniu może zostać rozszerzony o indywidualny follow up:  superwizję dokonaną przez trenera podczas szkolenia (1 lub 2 dniowego) prowadzonego przez uczestnika w jego organizacji.

Po takim szkoleniu uczestnik otrzymuje indywidualną, rozwiniętą i szczegółową informację zwrotną dotyczącą prowadzonych przez niego zajęć. Poznaje swoje mocne i słabe strony oraz wskazówki dotyczące indywidualnego rozwoju. Podczas takiego szkolenia trener prowadzący superwizję może występować w roli mentora udzielającego wskazówek i odpowiedzi  na pojawiające się na bieżąco wątpliwości i pytania. Dodatkowo czuwa także nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem szkolenia – reagując na pojawiające się zagrożenia. Takie dodatkowe działanie gwarantuje bardzo wysoką efektywność udziału w szkoleniu.

Stawka za dzień superwizji trenerskiej ustalana jest indywidualnie.


Certyfikaty

Imienny certyfikat VR TrainingProwadzący

Adam Sobiechart. Doświadczony  trener, coach. Przez 5 lat odpowiadał za zespół trenerów wewnętrznych w jednej z największych sieci handlowych, od ich rekrutacji, przez szkolenia i rozwój. Realizował i prowadził wiele szkoleń train the trainers. Autor wielu eksperckich wypowiedzi. Twórca autorskich gier szkoleniowych. Trenerskie dokonania opisane zostały m.in. w książkach:

Bielecki W., Wardaszko M. (Red.) (2009), Games and simulation In business learning and teaching. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (s. 88-93, 116-120)

Kozak A., Łaguna M. (2009), Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 123 – 134)


Harmonogram

Szczegółowy harmonogram ustalany jest po zdefiniowaniu konkretnych celów i potrzeb rozwojowych dla danej grupy.Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: od 3 do 5 dni

Wielkość grupy: od 6 do 9 osób

Stawka za dzień superwizji trenerskiej ustalana jest indywidualnie.

Przedstawiony program, w przypadku szkoleń zamkniętych, jest wstępną propozycją.

Szczegółowy program jest zawsze dostosowywany do indywidualnych celów i potrzeb uczestników, oraz organizacji dla której realizowany będzie warsztat.

W cenę wliczona jest diagnoza potrzeb i celów szkoleniowych organizacji (pod kątem tematu szkolenia), przeprowadzenie zajęć przez jednego lub dwóch trenerów, opracowanie materiałów szkoleniowych, feedback poszkoleniowy dla całej grupy wraz z materiałami wypracowanym podczas warsztatów.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny, numerowany certyfikat ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość dofinansowania części (od 20 do 85%) kosztów szkolenia. Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości firmy (zatrudnienia, otrzymanej wcześniej pomocy de minimis), lokalizacji firmy (województwo), branży, profilu działalności, terminu szkolenia. VR Training jest uczestnikiem wielu projektów dających taką możliwość.


Informacje podstawowe

  • Organizator: VR Training
  • Rodzaj szkolenia: Zamknięte

Cena: 4500 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Adam Sobiechart